Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 1. Van Brussel Advocatuur, hierna VBA, is gevestigd te Almere en geregistreerd in het handelsregister onder nr. 30722403.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende vervolgopdrachten die aan VBA worden gegeven. Indien de algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van-toepassing-verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen dezelfde partijen.
 3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen slechts plaatsvinden door een schriftelijk akkoord van partijen met deze afwijking.
 4. Indien enig onderdeel van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van kracht en zijn partijen gehouden om in onderling overleg een vervangende bepaling vast te stellen die geldig is en die de oorspronkelijke afspraken van partijen zo dicht mogelijk benadert.

2. Opdracht

 1. Een opdracht komt tot stand door een opdrachtbevestiging door VBA , ondertekend door de opdrachtgever.
 2. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door VBA. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitgesloten.
 3. VBA zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk vooraf overleg hebben met de opdrachtgever ten behoeve van wie de derde(n) wordt/worden ingeschakeld. VBA is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van welke aard dan ook veroorzaakt door deze derde(n) en is gerechtigd zonder voorafgaand overleg en mede namens de opdrachtgever een evt. aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derde(n) te aanvaarden.

3. Verplichtingen partijen

 1. VBA zal zich inspannen om de overeenkomst met de opdrachtgever met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren. VBA staat evenwel niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
 2. Opdrachtgever is gehouden alle feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de opdracht, alsmede alle door VBA verlangde gegevens en informatie, tijdig en volledig aan VBA te verstrekken. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan VBA verstrekte gegevens en informatie.

4. Honorarium en betalingsverplichtingen

 1. VBA brengt voor haar werkzaamheden een honorarium in rekening, waarbij, tenzij anders overeengekomen, een uurtarief, een forfaitaire vergoeding van 6% voor kantoorkosten, beiden te vermeerderen met 21% BTW, alsmede de gemaakte kosten van derden en verschotten voor zover van toepassing.
 2. Tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is afgesproken, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de besteedde tijd vermenigvuldigd met het geldende uurtarief.
 3. De werkzaamheden, kosten en evt. verschotten, worden maandelijks achteraf in rekening gebracht.
 4. De betalingstermijn voor een declaratie bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Blijft betaling uit, dan is de opdrachtgever zonder dat nadere in gebreke stelling vereist is, in verzuim, en is de vordering opeisbaar. In geen geval heeft de opdrachtgever het recht om haar betalingsverplichtingen jegens VBA op te schorten. De opdrachtgever is vanaf het moment dat hij in verzuim is, een vertragingsrente van 1% per maand verschuldigd over het niet betaalde deel van de declaratie.
 5. Alle (buiten)gerechtelijke kosten van VBA die verband houden met de invordering van openstaande declaraties, komen voor rekening van opdrachtgever, dit met een minimum van 10% van de openstaande declaraties.
 6. VBA is indien tijdige betaling van de declaraties uitblijft, gerechtigd om haar werkzaamheden voor de opdrachtgever op te schorten, nadat de opdrachtgever hiervan op de hoogte is gebracht. VBA is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat ten gevolge van het opschorten van de werkzaamheden.
 7. VBA behoudt zich het recht voor om overeengekomen uurtarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen.

5. Voorschot

 1. VBA is gerechtigd om van opdrachtgever een voorschot te vragen alvorens een aanvang te maken met de opgedragen werkzaamheden. Een voorschot kan tussentijds dan wel met de einddeclaratie worden verrekend.

6. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van VBA of derden die op verzoek van VBA werkzaam zijn, wordt slechts aanvaard voor zover de gevolgen daarvan zijn gedekt door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van VBA. VBA heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor het bedrag, voorgeschreven door de Nederlandse Orde van Advocaten.
 2. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de hiervoor genoemde beroepsaansprakelijkheidsverzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat gedurende het schadejaardoor VBA in rekening is gebracht bij de opdrachtgever, dit alles met een maximum van € 5000,00.
 3. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek vervalt iedere aanspraak van de opdrachtgever op schadevergoeding van VBA, indien de opdrachtgever de aanspraken op schadevergoeding niet tijdig aanhangig heeft gemaakt bij de bevoegde rechter. Tijdig wil zeggen: binnen een jaar nadat de feiten, waarop de aanspraak is gebaseerd, zich voordeden.

7. Kantoorklachtenregeling

In deze klachtenregeling wordt verstaan onder:
 • klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4. van de Advocatenwet.
 • klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt.
 • klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht.

 1. Toepassingsbereik. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Van Brussel Advocatuur en de cliënt.
 2. Doelstellingen. Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
  • Het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten constructief en binnen een redelijke termijn af te handelen;
  • Het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
  • Behoud en verbetering van bestaande relaties d.m.v. een goede klachtenbehandeling;
  • Verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening.
 3. Informatie bij aanvang dienstverlening.
  • Mr. van Brussel wijst de cliënt voor aanvang van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een klachtenregeling hanteert en dat deze op de dienstverlening van toepassing is.
  • Mocht het zo zijn dat een klacht na behandeling niet is opgelost, dan kan cliënt zich wenden tot de Rechter. De klacht wordt door de heer Van Brussel afgehandeld binnen vier weken na ontvangst van de klacht, dan wel geeft hij met redenen omkleed aan binnen welke termijn de klacht zal worden afgehandeld.
  • Mr. van Brussel stelt klager op de hoogte omtrent de gegrondheid van de klacht waarna advocaat en klager dit beiden ondertekenen.
 4. Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling.
  • Mr. van Brussel zal bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht nemen;
  • Klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.
 5. Verantwoordelijkheden.
  • De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht en houdt klager op de hoogte van de afhandeling en houdt het klachtendossier bij.
 6. Klachtenregistratie.
  • De klachtenfunctionaris registreert de klacht en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede voor verbetering van nieuwe procedures.

8. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen VBA en haar opdrachtgevers is Nederlands Recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of de uitvoering van de dienstverlening van VBA, daaronder mede begrepen alle declaratiegeschillen, zullen worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Voor zover enig geschil tussen partijen zich niet leent voor behandeling door de hiervoor genoemde Geschillencommissie, wordt dat geschil beslecht door de bevoegde rechter.

Van Brussel adviseerde al vele ondernemingen bij de nadere invulling van de voor rechtspersonen (zoals NV of BV) gewenste structuur. Daarnaast houdt hij zich bezig met advies aan Raden van Commissarissen, directies en stakeholders zoals aandeelhouders. Ook adviseert hij op het gebied van governance in het kader van een objectieve en evenwichtige verdeling van de zeggenschap binnen een vennootschap. Van Brussel levert vooral advies en juridische bijstand aan kleine en middelgrote ondernemingen.